ท่านต้องการให้ ทต.ท่าตะโก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 13 )
19.40%
ด้านสาธารณูปโภค ( 14 )
20.90%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 14 )
20.90%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 13 )
19.40%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 13 )
19.40%