หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
LINK ที่น่าสนใจ
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาการเกษตร

พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและเครื่องจักรกล

ส่งเสริมกลุ่มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พัฒนากลไกการค้าและตลาดการค้า

จัดตั้งศูนย์กลางการคมนาคมและกระจายสินค้า
 

พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

ส่งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีและงานประเพณีสำคัญ

ส่งเสริมด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์และการบริการการท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
 

พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

พัฒนาทักษะอาชีพและสวัสดิการสังคมทุกระบบ

พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนมีส่วนร่วม
 

สร้างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให้เข้มแข็ง

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ถ่ายทอดความรู้และการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ

ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ

ควบคุม ป้องกัน ฟื้นฟูและเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 

พัฒนาระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให้บริการ

พัฒนาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร

พัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีการให้บริการให้เข้มแข็ง

สร้างกระบวนการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการของจังหวัด
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415