หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก


นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางเฉลิมศรี ชอบประดิถ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายทนงค์ แย้มขำ
นิติกรชำนาญการ


นายประทักษ์ วันจันทร์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางวรรณรัตน์ ชูมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจุฑามาส ศรีขจร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางณิชชยา กลิ่นเฟื่อง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454