หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
อยู่ระหว่างการสรรหา
โทร : 065-914-1592
นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล
โทร : 065-914-1592
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางเฉลิมศรี ชอบประดิษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-786-9300
นางชุติมณฑน์ ส่งวัฒนา
หน.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
อยู่ระหว่างการสรรหา
โทร : 089-6407922
นายฉัตรชัย โพธิ์แก้ว
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
อยู่ระหว่างการสรรหา
นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
อยู่ระหว่างการสรรหา
โทร : 065-914-1592
นายอมรศักดิ์ น้อยเมือง
สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างการสรรหา
โทร : 085-8176976