หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดเทศบาล


นายสมพล โพธิ์อ่อง
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 084-360-1210
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเฉลิมศรี ชอบประดิษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-786-9300


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางประนอม เปี่ยมแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-640-2199


นางสาวจิราภา อำนาจเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร :