หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ 2563 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่ 3 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาล [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลท่าตะโก เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 39  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454