หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.ท.จ.นครสวรรค์ [ 24 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 54  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 50  
 
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 42  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 13 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 47  
 
2565 23 มีนาคม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 52  
 
2565 18 มีนาคม ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิ์การอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 24 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศ ก.ท.จ.นว. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
ประกาศ ก.ท.จ.นครสวรรค์ 2 กันยายน 2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
2558 20 พ.ย.2558 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5) [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 93  
 
ความก้าวหน้าแท่งเปลี่ยนสายงาน [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 64  
 
คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน(แนวทางจากกรมการปกครอง) [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
คู่มือสมรรถนะหลัก [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 65  
 
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
คู่มือสมรรถนะตำแหน่งงาน [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 69  
 
แนวทางการย้าย การโอน การรับโอน การโอนลดระดับตำแหน่ง [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 74  
 
2563 มท0808.2/ว4044 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4290  
 
2563 มท 0809.3/ว811 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังฯ [ 24 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 411  
 
2548 หารือการจ้างพนักงานจ้าง(ตามมติ กทจ 1-2548 เห็นชอบเป็นหลักการให้เทศบาลออกคำสั่งแต่งตั้งและพิจารณาให้พนักงานจ้างทั่วไปพ้นจากตำแหน่ง โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบ) [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 76  
 
2564การคัดเลือกบุคคล/โครงสร้างส่วนราชการ [ 5 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
8.มาตรฐานตำแหน่ง [ 9 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 80  
 
7. งานบริหารบุคคล [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 99  
 
6. เงินเดือน [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 86  
 
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 23 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 92  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454