หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
 
 
 
ปลัด ทต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
สถานธนานุบาล
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัดเทศบาล   กองคลัง   กองช่าง
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานอำนวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานกิจการสภา
- งานนิติการ
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์
2. ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียราษฎรและ
บัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
 
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และ
กิจการพาณิชย์
3.ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานระบบข้อมูลภาคสนามและ
สารสนเทศ
   
 
1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานบริหารทั่วไป
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานสาธารณูปโภค
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษา   กองสาธารณสุขฯ
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   
 
1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานบริหารทั่วไป
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานบริการสิ่งแวดล้อม
- งานบริการสาธารณสุข
- งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 096-821-6415