หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.3/ว 1401 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1408 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวงควัฒน วรขัตตยราชนารี  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว1393 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้างสาขางานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/20548 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่7/2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/20450 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/ว20547 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่7/2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1390 แนวทางการดำเนินงานกรณีพบปัญหานมโรงเรียนหรือพบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/1397 มอบหมายให้ข้าราชการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1391 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญ ลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/1398 มอบหมายให้ข้าราชการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปิน และองค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว20453 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนาวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งวดที่2)  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
นว 0023.1/1400 ขอเลื่อนการประชุมผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครสวรรค์  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
นว 0023.3/1389 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานปีงบประมาณพ.ศ.2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/20564 การโอนเงินจัดสรรงบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่4(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)เพิ่มเติม  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1391 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.4/ว 20475 ซักซ้อมการเสนอหนังสือราชการ  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20455 การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีวัตกรรมไทย  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20449 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1394 การขับเคลื่อนการทำงานในมิติการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว20452 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริหารสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ (ต่อกัน 1 เล่ม) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 13 ก.ย. 2565 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 697
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454