หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าตะโก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ที่ นว 0023.3/ว20828 แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก):ผลการประเมิน SAR ครั้งที่2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1424 การจัดตั้งสมาคมเพื่อเป็นสื่อกลางของกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว20889 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว1425 การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการอบรม กับ กอช.จังหวัดนครสวรรค์  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20910 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการกิจการโรงงาน พ.ศ. 2565  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
นว 0023.5/ว20940 ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1427 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20857 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 19 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1417 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนสิงหาคม 2565)  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1412 โครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [ เอกสาร1 ]  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.5/ว20710 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2565  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/20662 การประชุมวิชาการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. แบบออนไลน์  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20758 การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/1515 กำหนดการจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2022  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1414 การนำข้อมูลผ่านระบบ war Room Moi สำหรับการจัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ Sustainability Expo 2022  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1416 วาระสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย และการรณรงค์การสมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  [ 15 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 1410 ส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและขอเชิญประชุมชี้แจงขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณธของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร ฯ  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20582 การเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 2/2565 (1 ตุลาคม 2565)  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.1/1411 แนวทางการเข้าร่วมโครงการประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
ที่ นว 0023.3/ว 20585 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 ก.ย. 2565 ]  
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 697
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454