หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
นว 0023.5/ว 3904 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ 121 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.5/122 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.5/ 123 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.2/ว 3939 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 20 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 3804 สรุปจำนวนสุนัขและแมว จากเมนูรายงาน Report  [ 19 ก.พ. 2563 ]    
 
นว 0023.3/ว 3694 สำรวจข้อมูลประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.2/ว 3702 การควบคุมพาหะนำโรคสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.2/ว 3704 โครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.4/115 เข้าร่วมประชุมการเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ชุดที่ 8  [ 18 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.1/ว 3599 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต อนามัยสิ่งแวดล้อม  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.2/ว 3618 โครงการอบรมหลักสูตร หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครอง เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/ 3630 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/3626 การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/107 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/ 3631 ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/3622 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/3621 การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ัสงกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/ 1478 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ  [ 17 ก.พ. 2563 ]   
 
นว 0023.3/ 3459 ขอรายงานความคืบหน้าการส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน Username และรหัสผ่าน Password สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรมรายงานสำรวจประชากรสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1  [ 14 ก.พ. 2563 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 498
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345