หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ตาคลี   จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ตาคลี   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.ตาคลี   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน และเก้าอี้ (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2564
อบต.เนินมะกอก   ซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.เนินมะกอก   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ภายในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีคัดเลือก 23 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอเนกประสงค์พร้อมกระเช้าสำหรับปฏิบัติงานที่สูง โดยวิธีคัดเลือก 22 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.แม่วงก์   จ้างเหมาจัดทำอาหาร (ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564) วันที่ 23 กันยายน 2564 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.ตาคลี   จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างโครงการปรับปรุงป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ จำนวน ๑ อาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ( ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.วัดไทรย์   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( กระดาษชำระ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 136 ถึงบ้านเลขที่ 69/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 ถนนสายสันคู - วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ตก   จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 ถนนสายสันคู - วังไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.เจริญผล   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง หมู่่ที่ 6 ตำบลเจริญผล อำบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.ด่านช้าง   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ด่านช้าง   จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในหมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.เนินกว้าว   จ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายแยกเข้าบ้านนายชิด อ่อนอรุณ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.เนินกว้าว   จ้างโครงการงานปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลาะคันเหมืองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า (จากบ้านนางแสวง อ่อนอรุณ-ถึงที่นานางอุดมศรี วงษ์ศิริ) หมู่ที่ 5 ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ชุมตาบง   จ้างจ้างเหมาบริการขุดลอกลำเหมืองคอนกรีตเก่า หมู่ที่ 1 บ้านหนองจิกทรายมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.ตาสัง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับสายเนินสามเพ่ง หมู่ 1 บ้านคลองสองหน่อ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.ตาสัง   จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดทับสายแหลมข่อย หมู่ 6 บ้านดงป่าจันทร์ โดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 2564
อบต.ตาสัง   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนช่วงปิดเทอม ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.บ้านแก่ง   เช่าเต้นท์และเก้าอี้เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ในวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.บางพระหลวง   จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุกกลบหลุม-กลบบ่อ จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.บางพระหลวง   จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานและโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ อาคารเอนกประสงค์ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระหลวง หมู่ที่่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
อบต.นครสวรรค์ออก   ซื้อวัสดุการเกษตร (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 944
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454