หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ ทต.ท่าตะโก
“ สานต่อโครงการเดิม
ริเริ่มโครงการใหม่
พัฒนาท่าตะโกทุกด้านให้เป็นเมืองน่าอยู่
ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]เช่ากล้อง CCTV ติดตั้งบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 12 จุด ๆละ 1,070 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,840 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]เช่ากล้อง CCTV ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของงานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 1 แห่ง ตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการของเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน 11 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 19 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 15 รายการ รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2565 ]ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างถนน คสล.หลังบ้านนายเพชร กรรขำ [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้นขนาดไม่น้อยกว่า 160x400 ซม. จำนวน 4 ชุด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง กองช่าง ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 16 ท่อน บริเวณหน้าบ้านนางวลัย วงษ์ขวัญเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ(กองการศึกษา) รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2565 ]ครุภัณฑ์สำนักงาน -ชั้นวางเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 4 ชุด [ 19 เม.ย. 2565 ]ค่าวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้าง กองช่าง [ 18 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลท่าตะโก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีฝบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2565 ]ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (กองการศึกษา) [ 5 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ Toner Samsung ml2525 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2565 ]เช่าระบบกล้องวงจรปิด Smart Security CCTV ประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 19 จุด ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบกระจายเสียง ที่ชำรุด รายละเอียดตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 48
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 088-159-1454