หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ร้องเรียนทุจริต
ร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


เช่ากล้องวงจรปิด CCTV ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]จ้างรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะร่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ)ปี 2564 ทำป้ายปิดประกาศแบบพิมพ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ งานโรงพยาบาล กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าตะโก จำนวน 43 รายการ ตามบัญชีแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะร่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ)ปี 2564 ป้ายรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กต 9574 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะร่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ)ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 2695 นครสวรรค์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับนักเรียน ตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา(หลังโรงฆ่าสัตว์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]จ้างรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะร่ายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ)ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประตู หน้าต่างอาคารสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ที่ชำรุดเสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค 5711 นครสวรรค์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.โต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1.เก้าอี้สำนักงาน 3 ตัว/2.เก้าอี้สำนักงาน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1. ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 3 ตู้(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2564 ]เช่ากล้องวงจรปิด Smart Security CCTV ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน งานระดับก่อนวัยเรียนฯ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-249-098