หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล
ท่าตะโก
วิสัยทัศน์ อบต.ท่าตะโก
“ มุ่งมั่น แก้ไข
เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนาคน
พัฒนาท่าตะโก ”
นายวินัย ศรีปิยะรัต
นายกเทศมนตรีตำบลท่าตะโก
นมัสการ
หลวงพ่อศิลา
เพื่อเป็นสิริมงคล
ศาลเจ้าพ่อแก้วหมื่นราม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.ท่าตะโก
เทศบาลตำบลท่าตะโก
อำเภอเมืองท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.ย. 2558
ศูนย์ป้องกันการทุจริต เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ พบการทุจริตของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าตะโก สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ตู้ ปณ.111 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5624-9098
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
  1   เจ้าแม่ราตรี 484 506 990  
1,7   ท่าตะโกพัฒนา 445 446 891
  1   ตลาดแปดธันวา 440 516 956  
6   โคกมะรื่นใต้ 339 323 662
  6   โคกมะรื่นเหนือ 283 298 581  
7   บ้านใหม่พัฒนา 520 539 1,059
  7   สามัคยาราม 291 317 608  
    รวม 2,802 2,945 5,747
 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีลำคลองท่าตะโกไหลผ่านจำนวน 1 สาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครสวรรค์
 
ลักษณะอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่

ฤดูร้อน อากาศแห้งแล้งและร้อนจัด ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม

ฤดูฝน มีฝนตกบ้างพอสมควรระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน

ฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
อาชีพหลักของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าตะโก ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย เพราะอยู่ในเขตเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ และยังเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมและขนส่ง ผลผลิตทางการและเกษตรจากหมู่บ้าน ตำบลรอบนอก ของอำเภอท่าตะโก ภายในเขตเทศบาลมีการทำการเกษตรเพียงเล็กน้อย เช่น ทำนา ทำไร่ และ เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-445-6345